Προκήρυξη Εμπειρογνώμονα–Συμβούλου για τη σύνταξη της «Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης» και της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του Προγράμματος της περιόδου 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 όπως ισχύει και στην Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ, το έργο «Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος για τη σύνταξη:

Α) της Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (Ex ante evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”

Β) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assesment) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”

 

Υπουργική Απόφαση

Τεύχος Προκήρυξης