Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020