SMART CITIES – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 02/05/2017 – 29/02/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Πρωταρχικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των Δήμου Πάφου, Χανίων και Λέσβου όπου με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχουν αναπτυχθεί συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες, και έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους. Ο παραπάνω στόχος αναπτύσσεται στη βάση του γενικού στόχου του προγράμματος που αφορά την «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» και συγκεκριμένα σχετίζεται με τον άξονα προτεραιότητας που αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή.

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Για την επίτευξη του στόχου της πράξης έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω παραδοτέα εκ μέρους κάθε δικαιούχου:
Δήμος Πάφου:
• Σχεδιασμός μίας καινοτόμας πλατφόρμας με υλικό τουριστικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικότητας «Explore Pafos». Η πλατφόρμα αυτή εξυπηρετεί τους επισκέπτες της Πάφου να μελετήσουν τα αξιοθέατα της πόλης μέσα από ιστορικό και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει καθώς και να αναζητήσουν τις τοποθεσίες μέσω διαδραστικού χάρτη.
• Διευκόλυνση της υποστήριξης και διαχείρισης της ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών (π.χ. να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων) μέσω επιπλέον επιλογής από την πλατφόρμα «Explore Pafos».
• Προμήθεια wifi hotspots και οθόνες αφής, που έχουν τοποθετηθεί σε χώρους του Δήμου Πάφου με πρόσβαση προς το κοινό, για αύξηση της ολοκληρωμένης εμπειρίας της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας.
• Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της “έξυπνης πόλης” και Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πάφου τα οποία έχουν τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση.
Δήμος Χανίων:
• Ανάπτυξη ενός στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων στα Χανιά. Ο σχεδιασμός ήταν αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης και είναι σε συμφωνία με το όραμα του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019).
• Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων.
• Προμήθεια ειδικών μηχανημάτων με οθόνες αφής ώστε να μπορεί να εκφραστεί και καταγραφεί η γνώμη και οι ανάγκες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων των δημοτών. και επισκεπτών της πόλης όπως ηλικιωμένοι, τεχνολογικά αναλφάβητοι, ΑΜΕΑ κ.α.
• Παραγωγή ψηφιακού υλικού Πολιτιστικού/Τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Χανίων το οποίο ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα «Explore Pafos».
• Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δράσεις διαχείρισης και πληροφόρησης.
Δήμος Μυτιλήνης:
• Δημιουργία της επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου (π.χ. ιστοσελίδα, ενημερωτικά δελτία).
• Παραγωγή ψηφιακού υλικού Πολιτιστικού/Τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μυτιλήνης το οποίο ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα «Explore Pafos».
• Υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής συμμετοχής το οποίο ολοκληρώνει διάφορες πλατφόρμες/εφαρμογές που ενισχύουν την συμμετοχή των πολιτών και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής πολιτών στα δρώμενα της δημόσιας διοίκησης.
• Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για την διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης ταυτότητας για την Λέσβο.
• Διοργάνωση workshop με θέμα “Έξυπνη Πόλη: Πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση” και στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου στην εφαρμογή δράσεων «έξυπνης πόλης».

Γ) Καινοτομίες
Η πράξη αυτή έχει επιφέρει την καινοτόμα ανάπτυξη διασυνοριακών συστημάτων αλληλεπίδρασης που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό αρχικά την ανάπτυξη του τουρισμού και στην συνέχεια της αύξηση της διαφάνειας και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σημαντική θεωρείται η ανάπτυξη της εφαρμογής τουριστικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικότητας «Explore Pafos» η οποία προσθέσει την δυνατότητα στους τουρίστες να εξερευνήσουν υλικό Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος για τους τρείς Δήμους καθώς και να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών.
Η εμπειρία των χρηστών αυξάνεται μέσω της προμήθειας των οθονών αφής αρχικά για τον Δήμο Πάφου έτσι ώστε οι τουρίστες και ντόπιοι της Πάφου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας και στην συνέχεια για τον Δήμο Χανίων έτσι ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και επισκέπτες) να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ανάγκες τους. Όσο αφορά τον Δήμο Μυτιλήνης, αύξηση της διαφάνειας υλοποιείται μέσω της καινοτόμα ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικής συμμετοχής.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Όλα τα αποτελέσματα της πράξης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της πράξης. Επίσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα «Explore Pafos» για περισσότερες πληροφορίες ως προς το υλικό που έχει συλλεχθεί και τις δυνατότητες που προσφέρονται στους χρήστες.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δημοσιότητας, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα δημοσιότητας καθώς και φωτογραφίες της Πράξης εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ενέργειες δημοσιότητας που έχουν γίνει για την πράξη SmartCities (Ημερίδες, Εκδηλώσεις, Φωτογραφίες κ.α.) εδώ