Δημοσίευση της 3ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την Αντιμετώπιση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος στη Διασυνοριακή Περιοχή Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύεται η 3η στοχευμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος. Το σχετικό δελτίο τύπου βρίσκεται εδώ.

Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά σημεία της πρόσκλησης, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ (3Η) ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 13/07/2017
ΕΩΣ 31/07/2017
 

ΑΞΟΝΑΣ

3  Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων x
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδας -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
 2.

Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου/ Δύναμη Πολιτικής Άμυνας

 

 3. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

3.000.000,00 €

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
2. Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Τεχνικό Δελτίο )
2α.  Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου
3.  Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας
 4.  Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
5. Βεβαίωση Μη Παραγωγής Εσόδων
6. Οδηγός Προγράμματος
7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
8. Οδηγός Χρήστη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
9. Οδηγός Επικοινωνιακής Στρατηγικής
9α. Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης

10.

Τεκμηρίωση Συνάφειας

11.

Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας Πράξης
12. Ανάλυση Παραδοτέων
13. Αναφορά Προόδου
13α. Οδηγίες συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου
14. Δελτίο Ωριμότητας
15. Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ
16. Έντυπο αξιολόγησης (Φάσεις Α-Β-Γ)
17. Οδηγός Επαληθεύσεως Δαπανών
18.  Εξειδίκευση κριτηρίου αξιολόγησης “Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία”