Προγραμματικά έγγραφα

Προγραμματικό Έγγραφο
1η Αναθεώρηση Προγράμματος
2η Αναθεώρηση Προγράμματος
3η Αναθεώρηση Προγράμματος
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μελέτη της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης
Προγραμματικό Έγγραφο  Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής  Μη Τεχνική Περίληψη ΣΜΠΕ  EX-ANTE Περίληψη
 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» – Προσχέδιο Προγράμματος  Προγραμματικό Έγγραφο (1η Αναθεώρηση) Προγραμματικό Έγγραφο (2η Αναθεώρηση) Προγραμματικό Έγγραφο (3η Αναθεώρηση)    
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
 Χρηματοδοτικοί πίνακες
Χρηματοδοτικοί Πίνακες
 Χρηματοδοτικοί Πίνακες
   
 ΣΔΕ – Τροποποιημένα Αρχεία 2019  Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι)  Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι) Συνολικές Πιστώσεις (Παράρτημα Ι)    

ΣΔΕ- Τροποποιημένα Αρχεία 2020

 

ΣΔΕ- Τροποποιημένα Αρχεία 2021 

 

 

ΣΔΕ- Τροποποιημένα Αρχεία 2022

 Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παράρτημα ΙΙ)  Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παραρτημα ΙΙ) Συνολικές Πιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας (Παράρτημα ΙΙ)