Χρήσιμα αρχεία

ΚΟΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

1. Οδηγός Προγράμματος

2. Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής

3. Οδηγός Επαληθεύσεων Δαπανών και Έντυπα

   3.1 Αίτημα ορισμού Επαληθευτή/Ελεγκτή

4. Επικοινωνιακή Στρατηγική Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

5. Αναφορά προόδου

6. Οδηγίες συμπλήρωσης αναφοράς προόδου

7. Οδηγός Δημοσιότητας για Δικαιούχους (1η έκδοση 03/2018)

8. Οδηγός Δημοσιότητας για Δικαιούχους (2η έκδοση 12/2020)ΣΕ ΙΣΧΥ

8. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΗΣ 

8.1 Οδηγός Κλεισίματος Πράξης -1η Έκδοση

8.2 Οδηγός Κλεισίματος Πράξης – 2η Έκδοση (31-03-2020)

8.3 Οδηγός  Κλεισίματος Πράξης – 3η Έκδοση (10-07-2020)

8.4 Οδηγός  Κλεισίματος Πράξης – 4η Έκδοση (06-2023)ΣΕ ΙΣΧΥ

8.4 Τελική Έκθεση Πράξης -1η Έκδοση 

8.5 Τελική Έκθεση Πράξης – 2η ΈκδοσηΣΕ ΙΣΧΥ

9.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Πράξης

9.2 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων δημοσιότητας 

10. Εγχειρίδιο Τεχνικής Βοήθειας-2η έκδοση

11. Υπόμνημα υπολογισμού τιμών στόχου, δεικτών, εκροών, αποτελέσματος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

1.Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Νέα έκδοση)

2.Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017

3.Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 

4.Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 

5. Σύστημα Πρωτοβάθμιου Ελέγχου

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

1. Μεταφορά Πιστώσεων και Έγκριση Δέσμευσης Πιστώσεων

2. Σύστημα Πρωτοβάθμιου Ελέγχου

3. Επεξηγηματικό σημείωμα για Ιδιωτικούς φορείς – Δημόσιες προσφορές

4. Κατευθυντήριες Γραμμές Κοινοτικών Οριζόντιων Πολιτικών για έργα που συγχρηματοδοτούνται

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.  Λήψη κωδικών νέων χρηστών 

2. Εγχειρίδιο χρηστών νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020.

3. Εγχειρίδιο χρηστών Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής

4. Εγχειρίδιο δικαιούχου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

5. Εγχειρίδιο χρήστη – Παρακολούθηση πράξεων -Δελτίο προόδου πράξης

6. Εγχειρίδιο επαληθευτή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

7. Οδηγός κλεισίματος πράξεων για Δικαιούχους 

 

ΚΟΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006  

4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

6. ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/693 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” ΥΠΑΣΥΔ


2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις


3.Οδηγός προς Δήμους & Φορείς τους για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016

Περαιτέρω πληροφορίες για το αρχικό κείμενο του Ν.4412/2016 και για τις τροποποιήσεις του καθώς και λοιπά θέματα όπως πρότυπα τεύχη μπορείτε να βείτε στη διεύθυνση: http://www.eaadhsy.gr/n4412/

4. Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4 605 /201 9 (Α’ 52 ) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4 412/2016 Προσθήκη νέων άρθρων

5. Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές – ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

6.  Οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας

7.  Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

8. Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

9. Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και διαγωνισμούς μελετών

 

ΚΥΠΡΙΑKH  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Διαδικασίες Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων για τους Ιδιωτικούς Φορείς

2. Πιστοποιητικά Συμβατότητας

 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ INTERREG:

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO (PDF)

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO (JPG)


ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

1.1          1.2      2.1      
 2.2        2.3        3.1     
 3.2         3.3        3.4      

(Με δεξί κλικ σε κάθε εικονίδιο και επιλέξετε αποθήκευση εικόνας ως)

Κατεβάστε τα όλα σε μορφή zip εδώ

 

 

 

Ηλεκτρονικό εργαλείο που επιτρέπει στους δικαιούχους του έργου να δημιουργήσουν μια αφίσα για το έργο τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο πατώνταςΕΔΩ